تاثیر شوری و آسکوربات بر درصد جوانه‌زنی، پارامترهای رشد و محتوی پرولین و گلیسین بتائین دو رقم گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر شوری و آسکوربات بر درصد جوانه‌زنی، پارامترهای رشد و محتوای پرولین و گلیسین بتائین دانه رست 4 روزه دو رقم پدیده و گلدشت گیاه گلرنگ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان اجراشد. فاکتورهای آزمایشی شامل دو رقم پدیده و گلدشت گیاه گلرنگ در چهار سطح شوری از کلرید سدیم (85، 170، 255 و 340 میلی‌مولار) و آسکوربات (2 میلی‌مولار) در شرایط پتری‌دیش بود. نتایج نشان داد که در هر دو رقم با افزایش غلظت کلریدسدیم پارامترهای رشد نظیر درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه و اندام هوایی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت و با افزودن آسکوربات از اثرات بازدارنده تنش شوری بر پارامترهای یاد شده کاسته شد. همچنین با افزایش شوری مقدار پرولین افزایش و مقدار گلیسین بتائین کاهش یافت. کاربرد همزمان آسکوربات با نمک باعث کاهش مقدار پرولین و همچنین افزایش گلیسین بتائین نسبت به تیمارهای شوری گشت. مقایسه نتایج نشان داد. استفاده از آسکوربات در هنگام تنش شوری توانست باعث ایجاد مقاومت در برابر تنش در ارقام پدیده و گلدشت گیاه گلرنگ شود.

کلیدواژه‌ها