بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی ریزجلبک . Chlorella vulgaris Beijernick به حضور آلومینیوم در محیط کشت در شرایط اتوتروفی و هتروتروفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

3 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

در پژوهش حاضر جلبک .Chlorella vulgaris Beijernick پس از جمع‌آوری و تخلیص، در محیط کشت BG-11 دارای آلومینیوم (AlCl3) با غلظت‌های 0 و 300 میکرومولار، 1/7=pH و دمای 2±25 درجه سانتی‌گراد در شرایط اتوتروفی و هتروتروفی به‌مدت 21 روز رشد داده شد. به‌منظور ایجاد شرایط اتوتروفی، شدت نوری 1500 لوکس با تناوب نوری 20 ساعت روشنایی و 4 ساعت تاریکی و به منظور ایجاد شرایط هتروتروفی، تاریکی مطلق به همراه 05/0 گرم قندهای متفاوت گلوکز و سوکروز فراهم شد. در هر مورد بقا و رشد (براساس کدورت‌سنجی و شمارش سلولی)، pH محیط کشت، وزن‌تر، محتوای پروتئین کل، محتوای رنگیزه‌ای (کلروفیل a، کلروفیل b و بتا کاروتن) و محتوای آلومینیوم درونی نمونه در فاز لگاریتمی رشد مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج، آلومینیوم موجب افزایش معنی‌دار رشد، pH و وزن تر در تیمار اتوتروفی حاوی 300 میکرومولار آلومینیوم نسبت به سایر تیمارها گردید. تحت تاثیرآلومینیوم، مقدار کلروفیل a در سلول‌های اتوتروفChlorella vulgaris Beijernick. تقریباً دو برابر مقدار آن درسلول‌های هتروتروف، در حالی که مقدار کلروفیل b، در سلول‌های اتوتروف نصف مقدار آن در سلول‌های هتروتروف را نشان داد. مقدار بتاکاروتن در کشت‌های هتروتروف در مقایسه با مقدار آن در سلول‌های اتوتروف 31 درصد کاهش یافت. کاهش اندک محتوای پروتئین کل تحت شرایط هتروتروفی مشاهده شد. بقای نمونه در تاریکی مطلق طی دوره 21 روزه کشت حفظ شد، اما در شرایط تاریکی مطلق، نمونه تمایل به گلوکز را نشان داد. نمونه در شرایط هتروتروفی گلوکز، بدون فاز تاخیری، رشد را نشان داد که نشان از قابلیت خوگیری سریع ارگانیسم با شرایط هتروتروفی  دارد. به نظر می‌رسد ویژگی‌های عنوان شده، جلبک سبز تک سلولی .Chlorella vulgaris Beijernick را از جنبه‌های گوناگون، نمونه‌ای کارا و توانمند می‌شناساند.

کلیدواژه‌ها