بررسی مقدار رنگدانه‌های کلروفیلی، کاروتنوئیدی،کافئین، تئافلاوین، تئاروبیجین و تانن چای و تأثیر آنها در کیفیت چای خشک در 13 کلون (ژنوتیپ) مورد آزمایش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد تنکابن، تنکابن

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد تنکابن، تنکابن

چکیده

این تحقیق در سال 1388 به منظور بررسی تأثیر مقدار کلروفیل، کاروتنوئید، کافئین، تئافلاوین، تئاروبیجین و تانن در تعیین کیفیت چای خشک حاصل از کلون‌های انتخابی چای موجود در ایستگاه‌های تحقیقات تابعه مرکز تحقیقات چای کشور انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 13 تیمار و 3 تکرار انجام شد. نمونه‌ها برای سنجش میزان کلروفیل و کاروتنوئید و نیز اندازه‌گیری صفات کیفی از جمله کافئین، تانن، تئافلاوین، تئاروبیجین، به آزمایشگاه‌های مرکز تحقیقات چای کشور منتقل شدند. تجزیه تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای رایانه‌ای SPSS و MSTAT-C انجام گرفت.مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن و شفه نشان داد میانگین ژنوتیپ‌ها نسبت به صفات مختلف در گروه‌های متفاوتی قرار می‌گیرند. در بین 13 کلون مورد آزمایش میزان رنگدانه کلروفیل وکاروتنوئید در کلون شماره 10 (با نام 100) از کمترین مقدار برخوردار بود و میزان  پلی فنل‌های تئافلاوین ، تئاروبیجین ، تانن و کافئین نیز در کلون 10 بالاترین مقدار را نشان داد. برآورد همبستگی صفات نشان داد که مقدار رنگدانه‌ها با فاکتورهای تعیین کیفیت از جمله تئافلاوین (پلی فنل)، تئاروبیجین (پلی فنل)، کافئین (آلکالوئید)، تانن (پلی‌فنل) دارای همبستگی منفی معنی‌دارو با مقدار کلروفیل دارای همبستگی مثبت معنی‌داری بود. از نتایج حاصله چنین به نظر می‌رسد که کلون 10 با مقدار محصول زیادتر، رنگدانه‌های کلروفیل و کاروتنوئیدکمتر، تئاروبیجین، تئافلاوین، تانن و همچنین کافئین بیشتر، دارای عملکرد متناسب‌تری می باشد.

کلیدواژه‌ها