بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، محتوای سدیم و کلر برگ در هفت ژنوتیپ پنبه ((Gossypium hirsutum L.

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان

2 کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

4 دانشیار، موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری خاک بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.)و مشخص نمودن ژنوتیپ‌هاى متحمل، آزمایشی در شرایط گلدانی به شکل آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ژنوتیپ‌هاى مورد بررسی شامل: Coker×349، Opal، Bol 539، N200، Acala sj2×seland، Sahel، Sepid و شوری (NaCl)، به‌عنوان فاکتور دوم با دو سطح، غیر شور (6/0 دسی زیمنس بر متر) و شور (5/16 دسی‌زیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد اثر شوری برمیزان سدیم، کلر، فعالیت کاتالازو پراکسیداز و پلی‌فنل اکسیداز برگ معنی‌دار بود. همچنین مطابق با داده‌های بدست آمده با افزایش شوری فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان‌ در برگ افزایش یافت. با توجه به صفات مورد بررسی به نظر می‌رسد ژنوتیپ‌های Acala sj2 ×Seland و  Sepidاز مقاومت بیشتری نسبت به شوری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها