اثر پرایمینگ بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ذرت فوق شیرین رقم Basin تحت تنش شوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز شاهین دژ، اصفهان

چکیده

پرایمینگ یکی از تکنیک‌های بهبود بذر است که می‌تواند باعث افزایش درصد، سرعت جوانه‌زنی و سبز شدن بذر‌ها در شرایط محیطی تنش‌زا از قبیل شوری، دما و خشکی شود. به‌منظور بررسی تاثیر محلول‌های مختلف پرایمینگ بذر بر مولفه‌های جوانه‌زنی وفیزیولوژیکی ذرت فوق شیرین، رقم basin در شرایط متفاوت شوری  آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. بدین‌منظور بذور ذرت با محلول‌های کلرید پتاسیم 2 درصد، نیترات پتاسیم 3 درصد، پلی‌اتیلن گلایکول (8000) ‌10درصد، دی‌هیدروژن پتاسیم  فسفات 1 درصد به همراه شاهد در دمای 20 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 24 ساعت تیمار شدند. پس از اعمال تیمارهای پرایمینگ، بذور در سطوح مختلف شوری شامل 0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار قرار گرفتند. تجزیه داده‌ها نشان داد که پرایمینگ بر مولفه‌های جوانه‌زنی (طول ساقه‌چه و طول ریشه‌چه) و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی (آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز) تاثیر معنی‌داری داشت. به‌طورکلی نتایح نشان داد پرایمینگ باعث بهبود مولفه‌های جوانه‌زنی ذرت فوق شیرین در شرایط تنش‌شوری شد و مقاومت گیاه ذرت فوق  شیرین را در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها