اثر امواج الکترومغناطیس بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و محتوای آنتی‌اکسیدانی گیاه نعنا (Mentha piperiata L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زیست‌شناسی، سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، آموزش و پرورش منطقه 8، تهران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی آنتی‌اکسیدانی گیاه نعنا، ظروف پتری حاوی بذرهایی که به‌مدت 5 ساعت در آب خیسانده شده بودند همراه آب و بذرهای خشک بدون آب، به فاصله هر هشت ساعت یکبار، هر بار به مدت نیم ساعت (چهار بار در یک شبانه‌روز) تحت پرتودهی امواج الکترومغناطیس با شدت یک میلی تسلا قرار گرفتند. بذرها پس از تیمار به خاک گلدان منتقل شدند. مطالعه بر روی برگ گیاهان 30 روزه انجام شد. آنالیز شیمیایی عصاره استنی برگ بیانگر کاهش میزان کلروفیل a و b در نمونه تحت تیمار نسبت به شاهد بود. این کاهش بین نمونه‌های شاهد و تیمار مرطوب، معنی‌دار بود ولی اختلاف معنی‌داری بین نمونه‌های شاهد و تیمار خشک دیده نشد. میزان کاروتنوئید‌ها و آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی از جمله ترکیبات فنلی، فلاوونوئیدی و پرولین در نمونه‌های تحت تیمار نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد. در مورد سنجش فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی نظیر کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز نیز افزایش معنی‌داری بین نمونه‌های تحت تیمار مرطوب نسبت به شاهد دیده شد، اما بین نمونه‌های تحت تیمار خشک و شاهد تفاوت، معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها