اثر غلظت‌های مختلف سولفات منگنز بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی در گیاه آفتابگردان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی‌، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

در این پژوهش تاثیر غلظت‌های مختلف سولفات منگنز بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه آفتابگردان بررسی گردید. پس از کشت بذرها در پتری دیش، گیاهک‌های 5‌ روزه به گلدان‌هایی با بستر شنی مرطوب ‌شده با محلول غذایی هوگلند در شرایط کنترل ‌شده (16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی، دمای 25 درجه سانتی‌گراد در روز و 18 درجه سانتی‌گراد در شب) انتقال یافتند. گیاهان 20 روزه تحت تیمارهای مختلف سولفات منگنز با غلظت‌های 0، 250، 350 و1500 میکرومولار قرار گرفتند و پس از 30 روز جهت آنالیزهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی برداشت شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سولفات منگنز در محیط، تبادلات گازی‌، رنگیزه‌های فتوسنتزی و قند‌های محلول کاهش و میزان قند نامحلول افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها