تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر میزان اسمولیت‌ها و رنگدانه‌های فتوسنتزی گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تنش سرما

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی، گروه علوم باغبانی انجمن علمی ادبی علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی، گروه علوم باغبانی باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

4 مربی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

چکیده

جهت بررسی اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر میزان اسمولیت‌ها و رنگدانه‌های کلروفیل و ترکیبات کاروتنوئیدی در گیاه بادمجان تحت تنش سرما، آزمایشی در سال 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل محلول پاشی با اسید سالیسیلیک در چهار سطح (0، 1، 2 و 3 میلی‌مولار) و تنش سرمایی با دو سطح (عدم سرمادهی و سرمادهی) و صفات مورد بررسی شامل محتوای پرولین، محتوای کربوهیدرات‌های محلول، رنگدانه‌های کلروفیل b ,a و ترکیبات کاروتنوئیدی بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس تأثیر متقابل تنش سرما و اسید سالیسیلیک نشان داد در شرایط تنش سرما، محلول‌پاشی با اسیدسالیسیلیک 3 میلی‌مولار سبب افزایش محتوای پرولین و کربوهیدرات‌های محلول هم در برگ و هم در ریشه شد. همچنین در شرایط عدم تنش سرما و غلظت‌های صفر و 1 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک، محتوای کلروفیل a و b در بالاترین میزان بود. بیشترین ترکیبات کاروتنوئیدی در شرایط عدم تنش سرما همراه با غلظت‌های صفر، 1 و 2 میلی‌مولار اسیدسالیسیلیک مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها