بررسی امکان خوگیری سیانوباکتریوم Lyngbya obscura به شرایط دمایی مداوم و شوک‌های دمایی افراطی پایین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست‌شناسی، بخش فن‌آوری‌های زیستی نوین، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان، گرگان

3 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

در این پژوهش، هدف بررسی امکان خوگیری سیانوباکتریوم Lyngbya obscura  به شرایط دمایی مداوم پایین (10 درجه سانتی‌گراد)، افراطی پایین (انجماد) و شوک‌های دمایی فوق افراطی پایین (16- درجه سانتی‌گراد) بود. نمونه برداری از شالیزارهای استان گلستان در طی یک دوره یکساله انجام گرفت. پس از تخلیص و شناسایی، سیانوباکتریوم Lyngbya obscura تحت شدت نور 2 میکرومول کوانتا بر مترمربع در ثانیه، دمای 28 درجه سانتی‌گراد و روشنایی سفید مداوم قرار گرفت. تیمارهای دمایی به صورت جداگانه اعمال گردید. تیمار 16- درجه سانتی‌گراد، به ‌مدت 30 دقیقه در روز اعمال گردید. در هر مورد بقا، رشد، نرخ رشد ویژه، محتوای کلروفیل، رنگیزه‌های کاروتنوئیدی، فیکواریترین، فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین به صورت در شیشه و در زیوه بررسی گردید. نتایج نشان داد که نمونه بقای خود را در هر سه حالت حفظ می کند. محتوای کلروفیل و فیکو بیلی پروتئین‌ها، بخصوص فیکواریترین در شرایط فوق افراطی و پایین دمایی اختلاف معنی‌داری از خود نشان ندادند. در دمای انجماد نمونه تا روز پنجم رشد منفی داشت ولیکن توانست رشد خود را بازیابی کند. سیستم فتوسنتزی نمونه در هر سه تیمار کارایی خود را از دست نداد. محتوای کاروتنوئیدی تحت تاثیر شوک‌های فوق افراطی دمایی تغییر معنی‌دار نکرد. روی هم رفته نمونه مذکور، دارای ویژگی‌های جالب توجه برای مقابله با دمای پایین است که می‌تواند جهت تولید انبوه در زمین‌های کشاورزی استان گلستان و نیز تلقیح احتمالی به دیگر زمین‌های کشاورزی برای مقابله با آسیب‌های دمایی پایین، نظیر زمستان‌های سرد و طولانی، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها