بررسی اثر لجن فاضلاب و کودهای معدنی بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در برگ و دانه ذرت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، ساری

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، ساری

3 دانشیار، گروه خاکشناسی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

4 مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

به‌منظور بررسی اثر مقادیر مختلف لجن فاضلاب و کودهای معدنی بر غلظت عناصر آهن، روی، مس و منگنز در ذرت (رقم سینگل کراس 704) آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، در سال زراعی 1386 به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل و سه تکرار انجام شد. عامل اصلی 6 تیمار کودی شامل شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و کمپوست)، کود شیمیایی (سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل هر یک به میزان 75 و اوره 200 کیلوگرم در هکتار)، کمپوست لجن فاضلاب 20 و 40 تن در هکتار همراه با 50 درصد کود شیمیایی به‌کار رفته و یا بدون تلفیق با کود شیمیایی بود و عامل فرعی نیز تفاوت کاربرد یک‌ساله و دو ساله تیمارهای کودی در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج، نوع و مقدار کود مصرفی بر کلیه صفات به جز غلظت مس دانه تأثیر معنی‌داری را نشان داد. همچنین مدت مصرف کود بر تمام صفات فوق به جز غلظت آهن و روی دانه و غلظت مس برگ مؤثر بود. نوع کود مصرفی و استفاده از آن به مدت یک‌سال و یا دوسال متوالی موجب افزایش معنی‌داری در عملکرد دانه، غلظت آهن و روی برگ و غلظت روی و مس دانه شد. نتایج نشان داد که افزایش در غلظت آهن برگ با افزایش در غلظت آهن دانه همراه بود، همچنین افزایش منگنز برگ بر افزایش منگنز دانه نیز مؤثر بود. در مجموع می‌توان گفت که استفاده از لجن فاضلاب موجب غنی‌سازی عناصر آهن و روی در برگ و مس و روی در دانه ذرت نسبت به شاهد گردید.

کلیدواژه‌ها