ارزیابی اثر قارچ میکوریزای Glomus etunicatum بررنگیزه‌های فتوسنتزی و خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاهچه‌های پروانش (Catharanthus roseus L.) باززایی شده طی شرایط سازگاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری

چکیده

پروانش (Catharanthus roseus L. var G. Don) یکی از گیاهان دارویی و زینتی مهم بوده و حاوی آلکالوئیدهایی ضدتومور می‌باشد که در سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی جهت کشت این گیاه در شرایط درون شیشه‌ای صورت گرفته است. از سوی دیگر، قارچ‌های میکوریزای آربوسکولار یک همزیست‌های اجباری با اغلب گیاهان خاکزی می‌باشند. در این مطالعه، اثر قارچ میکوریز  Glomus etunicatumبر محتوای رنگیزه‌ای فتوسنتزی و سیستم آنتی‌اکسیدانی پس از طی فرآیند سازگاری در گیاهان پروانش باززایی شده مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه‌های باززایی شده، از کشت ریزنمونه‌های قطعات گره‌ای در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ غنی‌شده با مقادیر مختلف هورمونی به‌دست آمد. 3 ماه پس از طی دوره سازگاری این گیاهچه‌ها تحت آنالیز قرار گرفتند. نتایج بیانگر محتوای بالاتر کلروفیل a، b، کاروتنوئیدها، پرولین و ترکیبات فنولی و همچنین فعالیت بالای آنزیم پراکسیداز در گیاهان همزیست در مقایسه با گیاهان شاهد غیرمیکوریزایی بود که به استثنای محتوای پرولین و کلروفیل b در کلیه پارامترها تفاوت معنی‌داری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها