تاثیر پوتریسین برون زا بر میزان ترکیبات فنلی، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و نیترات ردوکتاز دانه رست گیاه بنگ دانه (Hyoscyomus niger)تحت تنش خشکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

3 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

در این پژوهش جهت اعمال تیمار خشکی از پلی‌اتیلن گلیکول 6000 با غلظت 150 گرم در لیتر معادل 2- بار (تنش ملایم خشکی) و 250 گرم در لیتر معادل 7- بار (تنش شدید خشکی) و برای اعمال تیمار پلی‌آمین از پوتریسین با غلظت 05/0 و 1/0 میلی‌مولار به‌صورت مستقل و ترکیبی به شکل 9 تیمار همراه با 4 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد و تغییرات میزان ترکیبات فنلی، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و نیترات ردوکتاز  دانه رست  بنگ دانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در شرایط تنش شدید خشکی ترکیبات فنلی دانه رست نسبت به شاهد  کاهش یافت و کاربرد غلظت 05/0 میلی‌مولار  پوتریسین در شرایط غیرتنش و تنش منجر به افزایش معنی‌دار میزان ترکیبات فنلی گردید. همچنین در شرایط تنش خشکی افزایش معنی‌داری در میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پلی‌فنل‌اکسیداز و آسکوربات پراکسیداز دانه‌رست مشاهده شد. کاربرد پوتریسین در هر دو غلظت‌ در شرایط تنش شدید خشکی منجر به افزایش فعالیت کاتالاز دانه‌رست شد. میزان فعالیت پلی فنل اکسیداز دانه‌رست نیز در شرایط تنش شدید خشکی، با افزودن غلظت‌‌های مختلف پوتریسین کاهش معنی‌داری یافت. مطابق با نتایج بدست آمده فعالیت آسکوربات پراکسیدازی دانه‌رست در تنش‌های خشکی  به همراه کاربرد غلظت 05/0 میلی‌مولار پوتریسین افزایش و در غلظت 1/0 میلی‌مولار  منجر به کاهش فعالیت آنزیم شد. فعالیت نیترات ردوکتاز نیز در تنش خشکی ملایم و شدید نسبت به شاهد کاهش یافت و کاربرد پوتریسین در غلظت 05/0 میلی‌مولار موجب افزایش فعالیت آنزیم نامبرده در تنش خشکی شدید شد. با توجه به نتایج این تحقیق کاربرد پوتریسین برون زا توانست با تغییر سیستم آنتی‌اکسیدانی و نیز نیترات ردوکتازی روند پاسخ‌های بیوشیمیایی دانه رست گندم را درجهت مقابله با تنش خشکی تعدیل کند.

کلیدواژه‌ها