شناسایی مولکولی و مطالعه فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Nostoc sp. ISC101 تحت تیمارهای مختلف نفت خام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشیار گروه میکروبیولوژی نفت، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، تهران

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

4 دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

5 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج

چکیده

نفت یک فرآورده سمی برای سیستم‌های بیولوژیک و یکی از آلوده‌کننده‌های اصلی محیط‌زیست محسوب می‌شود. میکروارگانیسم‌های تجزیه کننده هیدروکربن‌های نفتی معمولاً در محیط‌های دریایی یافت می‌شوند. در این بررسی اثر نفت خام بر بیومتری، ریخت‌شناسی، ساختار سلولی و پاسخ‌های فیزیولوژیک سیانوباکتریNostoc sp.ISC101  مورد آزمایش قرار گرفت و شناسایی مولکولی توسط بررسی توالی جزئی ژن 16s rRNA انجام پذیرفت. پس از خالص سازی، نمونه در محیط کشت مایع BG110، تحت تیمارهای مختلف نفت خام (شاهد، 1، 5/2، 5 و 7 درصد) قرار گرفت. بررسی‌های مورفولوژیک و ساختاری توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM) انجام گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در اندازه سلول‌های رویشی و هتروسیست‌ها با تغییرات نفت مشاهده نشد. سنجش کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین‌ها در فاز لگاریتمی و با روش طیف سنجی انجام شد. نتایج فیزیولوژیک حاکی از آن بود که میزان رشد با افزایش میزان نفت خام افزایش یافت، بیشترین میزان رشد در تیمار 7درصد نفت خام مشاهده شد. میزان کلروفیل در نمونه شاهد بیشترین مقدار بود. میزان فیکوبیلی‌پروتئین‌ها در شاهد و تیمارها اختلاف معنی‌داری نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که نمونه بقای خود را در تیمارهای اعمال شده حفظ نموده و ترکیبات نفتی برای آن سمی نبود.
 

کلیدواژه‌ها