اﺛﺮ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧﻪ (Carthamus tinctorius L.ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﺮﻧﮓ )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ، اروﻣﯿﻪ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ 1

2 ﮔﺮوه زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ، اروﻣﯿﻪ ، اﺳﺘﺎد2

چکیده

ﭼﮑﯿﺪه  Carthamus tinctorius ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ روی ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﺮﻧﮓ زراﻋﯽ ) L.،(  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1387 در ﺳﺎل زراﻋﯽ pH 7 آزﻣﺎﯾﺸﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک رﺳﯽ  -ﺷﻨﯽ و 1 و رﻗﻢ ﺑﻬﺎره اﺻﻔﻬﺎن LRV51-279 ،LRV51-51 ،279  زرﻗﺎن،697رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺷﺎﻣﻞ:  4ارﻗﺎم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺬرﻫﺎی ﻫﺮ رﻗﻢ در ﭼﻬﺎر ﮐﺮت و ﭘﻨﺞ ﻻﯾﻦ دو ردﯾﻔﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪﺻﻮرت  ﺑﻪ ﻃﺮف A اﺳﭙﻠﯿﺖ ﭘﻼت در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼً  ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دورهی آﺑﯿﺎری از ﮐﺮت  ،5  ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ، آﺑﯿﺎری ﺑﻪﺻﻮرت D  و C ،B ،A در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﯽ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﮐﺮتﻫﺎی Dﮐﺮت  B اﺟﺮا ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺮت D و C ،B ،Aﺗﯿﻤﺎر در ﭼﻬﺎر ﮐﺮت  4 روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت  14 و 11 ، 8 در ارﻗﺎم ﭘﺎﯾﯿﺰه، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺮتﻫﺎی ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد اﺛﺮ ﺗﻨﺶ A در رﻗﻢ ﺑﻬﺎره و ﮐﺮت آﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰه ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ و رﻗﻢ، ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد.  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رﻗﻢ ﺑﻬﺎره، B در ﮐﺮت LRV51-51 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮای رﻗﻢ درﺻﺪ 1 ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ، رﻗﻢ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

کلیدواژه‌ها