اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه، دانه و غلظت برخی از عناصر غذایی در دانه جو (Hordeum vulgare L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

2 2 دانشجوی دکتری‌،گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کودهای دامی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه جو، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. سطوح عامل اصلی شامل 100 درصد کود دامی، 100 درصد کود شیمیایی، 50 درصد کود دامی + 50 درصد کود شیمیایی  و عدم کاربرد کود‌، و سطوح عامل فرعی به‌صورت سولفات آهن‌، سولفات روی‌، سولفات منیزیم  و عدم کاربرد عنصر غذایی بودند. نتایج نشان داد تیمارهای کودی به جز در مورد تعداد دانه در سنبله بر صفات عملکرد دانه، وزن سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و عملکرد علوفه، اثر معنی‌داری داشتند. تیمارهای 100 درصد کود شیمیایی و نیز 50 درصد کود دامی + 50 درصد کود شیمیایی دارای بیشترین تأثیر بر صفات مورد مطالعه بودند. بیشترین غلظت آهن، روی و منگنز در تیمارهای 100 درصد کود دامی ونیز 50 درصد کود دامی + 50 درصد کود شیمیایی مشاهده شد. عملکرد علوفه تحت سیستم تغذیه تلفیقی کود دامی + کود شیمیایی و مصرف کود حاوی آهن بیشترین افزایش را نسبت به عدم کاربرد کود نشان داد. همچنین مصرف کود دامی به تنهایی و یا در ترکیب با کودهای شیمیایی پرمصرف و کم‌ مصرف باعث بهبود قابل توجه و معنی‌دار اجزای عملکرد جو شد. علاوه براین، کاربرد کود دامی و تغذیه تلفیقی باعث افزایش غلظت عناصر آهن، روی و منگنز در دانه جو شد. بر طبق نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد که می‌توان با تغذیه تلفیقی بوسیله ترکیب کودهای دامی و شیمیایی در زراعت جو علاوه بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی به عملکرد علوفه و دانه قابل قبولی دست یافت و کیفیت محصول جو را نیز بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها