تاثیر تنش خشکی و پاکلوبوترازول بر میزان تجمع فلاونوئیدها و عناصر معدنی در گیاه کلزا (L. Brassica napus) در شرایط کشت درون شیشه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نوراصفهان، اصفهان

2 2استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نوراصفهان، اصفهان

چکیده

تنش خشکی به‌عنوان یک عامل محدودکننده تولیدات گیاهی است. در این پژوهش نقش پاکلوبوترازول در بهبود یا کاهش اثرات سوء تنش خشکی در گیاه کلزا در شرایط کشت درون شیشه‌ای بررسی شد. بذرهای گیاه کلزا پس از ضدعفونی، در محیط کشت MS حاوی غلظت‌های 0، 4 و 8 درصد وزنی مانیتول (سطوح مختلف خشکی) و غلظت‌های 0، 10 و 20 پی‌پی‌ام پاکلوبوترازول کشت گردیدند. تنش خشکی سبب کاهش درصد جوانه‌زنی و همچنین وزن تر اندام هوایی و ریشه گردید. ولی تیمار با پاکلوبوترازول این پارامترها را در شرایط تنش خشکی به ‌طور معنی‌داری افزایش داد. محتوای فلاونوئیدها و آنتوسیانین‌ها تحت تنش خشکی و تیمار پاکلوبوترازول به طور معنی‌داری افزایش یافت. تیمار پاکلوبوترازول موجب کاهش تجمع سدیم در اندام هوایی و ریشه و کلسیم در اندام هوایی تحت شرایط تنش خشکی گردید و مقدار پتاسیم اندام هوایی و ریشه و کلسیم ریشه را به میزان کمتری کاهش داد. در مجموع کاربرد پاکلوبوترازول در محیط کشت برای رفع آسیب ناشی از تنش خشکی در گیاه کلزا موثر بود.

کلیدواژه‌ها