اثر باکتری‌های حل‌کننده‌ فسفات بر کاهش مصرف کود فسفری بر گیاه شوید (Aniethum graveolens L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ۱ استادیار، گروه باغبانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

2 ۲ استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

3 3 استادیار، گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

چکیده

به منظور بررسی اثر سویه‌های باکتری حل‌کننده فسفات و سطوح مختلف کود فسفری بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی پیرامون شهرستان اردبیل در سال 1390 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل 3 سطح مصرف کود فسفات (0، 75 و 150 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار) و چهار سطح باکتری حل‌کننده فسفات (سه سویه باکتری سودوموناس پیوتیدا سویه R-168، R-173, R-113 و بدون تلقیح با باکتری) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سویه‌های باکتری بر ارتفاع گیاه، عملکرد بذر، میزان اسانس، مقدار آلفا فلاندرن، لیمونن، دیل اتر، ترانس دی هیدروکاروون، فسفر و آهن، معنی‌دار بود. مقایسه میانگین نشان داد که سویه R-113 در سطح ۷۵ کیلوگرم کود فسفات بالاترین بازدهی بذر را موجب شد. سویه R-168 نیز بیشترین میزان اسانس و بالاترین مقدار آلفا فلاندرن، لیمونن و دیل‌اتر را تولید کرد. با توجه به نتایج بدست آمده با استفاده از این باکتری‌ها علاوه بر کاهش یک سوم مصرف کود فسفات توصیه شده، می‌توان کیفیت محصول را نیز بالا برد.بنابراین جایگزینی باکتری‌های حل‌کننده فسفات برای افزایش عملکرد و همچنین کیفیت گیاه شوید توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها