آنالیز کمی و کیفی برخی متابولیت‌های اولیه و ثانویه علف‌های ‌هرز رایج منطقه گنبد کاووس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

2 2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

3 3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس

4 4 دانشجوی کارشناسی‌‌ارشد، گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس

5 5 دانشجوی دکتری، گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

چکیده

هدف از این آزمایش آنالیز کیفی برخی متابولیت‌های ثانویه و ارزیابی کمی برخی ترکیبات شیمیایی اولیه و ثانویه  در علف‌های‌هرز رایج  منطقه گنبد کاووس شامل Amaranthus retroflexus، Chenopodium album، Sorghum halepense، Echinochloa crus-galli، Cynodon dactylonوPortulaca oleraceaدر مرحله رسیدگیبود. آنالیز کیفی نشان داد که ساپونین‌ها و ترپنوئیدها در همه گونه‌های مورد بررسیحاضر بودند. تنها تانن‌ها در  Cynodon dactylon، آنتوسیانین‌ها در Chenopodium album و فلاونوئیدها در Sorghum halepenseوCynodon dactylon مشاهده نشد. در حالی‌ که فلاوون‌ها تنها در Cynodon dactylon شناسایی شد. نتایج آنالیز کمی نشان داد که بین گونه‌ها از لحاظ مقدار ماده‌آلی، خاکستر‌خام، پروتئین‌خام، نشاسته، قندهای احیاء کننده، میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و فنل‌کل اختلاف معنی‌داری وجود داشت. بیشترین میزان ماده‌ آلی، نشاسته و فنل‌کل مربوط به Sorghum halepense بود. در حالی ‌که بیش‌ترین مقدار خاکستر‌خام، پروتئین‌خام و قندهای احیاء‌کنندهدرPortulaca oleraceaبه‌دست آمد. در این مطالعه هم‌چنین مشاهده شده است که گونه Cynodon dactylon بیشترین میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و شوینده اسیدی را نسبت به دیگر گونه‌ها داشت.

کلیدواژه‌ها