بررسی تغییرات فصلی دو اسمولیت پرولین و گلیسین بتائین در 3 گونه Nepeta persica Boiss. و Salvia leriifolia BENTH. و Teucrium polium L. از رویشگاه طبیعی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

2 2 کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

انباشته شدن اسمولیت‌ها در تنش‌های محیطی مانند شوری‌، خشکی‌، فلزات سنگین، سرما‌ و گرما به‌طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش انباشته شدن دو اسمولیت پرولین و گلیسین بتایین در 3 گونه دارویی Nepeta persica Boiss. و Salvia leriifolia BENTH و  Teucrium polium L.متعلق به تیره Lamiaceae از منطقه معدن مس تکنار در شهرستان بردسکن در دو فصل بهار و تابستان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که به‌طورکلی این دو اسمولیت در اندام هوایی بیشتر از ریشه تجمع می یابند و همینطور گونه Teucrium polium  در بهار هر دو اسمولیت را و در تابستان گلیسین بتائین را و گونهNepeta persica  در تابستان پرولین را بیشتر از سایر گونه‌ها در خود انباشته می‌کنند. همچنین در گونه Nepeta persica  این اسمولیت‌ها در تابستان بیشتر از بهار و در گونهTeucrium polium  در بهار بیشتر انباشته می‌شوند و گونه Salvia leriifolia نسبت به دو گونه دیگر از هر دو اسمولیت به میزان کمتری استفاده می‌کند. 

کلیدواژه‌ها