بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیک و علل مقاومت درخت اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) تحت تاثیر آلودگی هوای شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 استادیار،گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران

2 2 استادیار، گروه زیست‌‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران

3 3 کارشناس‌ارشد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران

4 4 کارشناس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران

چکیده

آلودگی محیط زیست یکی از بزرگترین معضلات جهان است. گیاهان از عوامل مهم کاهش آلودگی هوا  به شمار می‌آیند ولی افزایش مقدار و غلظت آلوده کننده‌ها در سال‌های گذشته موجب شده است تا گیاهان نیز آسیب ببینند. یافتن مکانیزم‌های مقاومت گیاهان به آلودگی مهم است. درخت اقاقیا به دلیل زیبایی و مقاومت نسبی آن کاربرد فراوانی در فضای سبز و پارک‌ها دارد. در پژوهش حاضر میزان تغییرات کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، فعالیت آنزیم پراکسیداز و غلظت عناصر سنگین سرب، کادمیم، عناصر ضروری کلسیم و منیزیوم در این گیاه بررسی شد. سه منطقه از شهر تهران با مقادیر متفاوت از آلودگی هوا مقایسه گردید. مقایسه میانگین رنگیزه‌های فتوسنتزی اختلاف معنی‌داری را بین سه منطقه نشان نداد. بیشترین مقدار میانگین جذب آنتوسیانین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در اقاقیا مربوط به نمونه‌های واقع در مناطق آلوده شهرو کمترین آن مربوط به نمونه‌های حاشیه شهر در پارک صدرا بود. برعکس بیشترین غلظت سرب و کادمیوم به پارک صدرا تعلق داشت.

کلیدواژه‌ها