اثر تیمار گلایسین بتائین در کاهش آسیب سرما بر میوه انار در طول انبارمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه قم، قم

2 2 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام

چکیده

گلایسین بتائین یکی از ترکیبات تنظیم کننده می‌باشد که نقش مهمی در سپری کردن تنش سرما در میوه‌ها ایفا می‌نماید. در این مطالعه، میوه‌های انار در مرحله رسیده شدن و پس از برداشت بوسیله غلظت‌های مختلف گلایسین بتائین (0، 5، 25 و 50 میلی‌مول) تیمار شده و به‌مدت 28 روز در دمای 1 درجه سانتی‌گراد که القاء‌کننده تنش سرما بود ذخیره‌سازی شدند. با تیمار میوه‌ها بوسیله گلایسین بتائین علائم آسیب سرما، محتوای‌ مالون دی‌آلدهید و نشست الکترولیت به‌طور چشمگیری کاهش و مقدار اسیدآمینه پرولین افزایش پیدا کرد. تیمار میوه انار بوسیله گلایسین بتائین فعالیت آنزیم فنل‌آلانین‌آمینولیاز را به‌طور معنی‌داری کاهش داد. در کل نتایج بدست‌آمده در این مطالعه نشان داد که گلایسین بتائین پتانسیل کاهش دادن علائم تنش سرما را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها