مطالعه موردی معدن مس میدوک با تکیه بر تراکم عناصر سنگین در خاک و گیاهان منطقه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه

2 2استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه

چکیده

آلودگی خاک توسط فلزات سنگین ناشی از معدن کاری در دنیا و به خصوص در ایران به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. پالایش خاک‌های آلوده توسط گیاهان یک روش به صرفه و مناسب محیط زیست است. این مطالعه به منظور بررسی میزان جذب عناصر (مس، آهن، روی، سرب) در قسمت‌های مختلف گیاهان مستقر در منطقه معدن مس میدوک شهربابک استان کرمان صورت گرفت. نمونه برداری و نحوة انجام آزمایش میزان فلزات سنگین با توجه به روش هضم خشک در کوره انجام شد. گیاهان مورد مطالعه شامل پوشش غالب منطقه متشکل از 11 گونه گیاهی شامل درمنه صخره‌ایArtemisia herba-alba var. Asso ، آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) کنگر (Gundelia tournefortii L.)، بادام وحشی (Amygdalus horrid Spach) شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.)، کاکوتی (Ziziphora persica Bunge) درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser subsp)، زوفا (Hyssopus angustifolius L. var angustifolius)، علف شور (Salsola kaliخارشتر (Alhagi maurorum) و گون (Astragalus spp) بود. آنالیز عناصر نمونه‌ها توسط دستگاه جذب اتمی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده آهن بیشترین عنصر تجمع یافته در نمونه‌ها و عنصر سرب از کمترین میزان برخوردار بود. بیشترین عناصر جذب شده  شامل عنصر روی در گیاه کنگر، سرب در گیاه علف شور، آهن در گیاه کاکوتی، مس در گیاه درمنه دشتی و بیشترین تجمع در بخش هوایی گیاهان بود.  

کلیدواژه‌ها