بررسی رنگیزه‌های فیکوبیلین در سویه‌های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی دکتری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فن‌آوری طبرستان، طبرستان

2 2 استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، ساری

3 3 دانشیار، گروه میکروبیولوژی نفت، پژوهشکده علوم کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 4 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

سیانوباکتری‌ها از جمله گروه پروکاریوت‌های فتوسنتز کننده می‌باشند که نسبت به دامنه وسیعی از شرایط محیطی سازگار شده‌اند. علاوه بر آن سیانوباکتری‌ها به‌عنوان منابع غنی فیکوپروتئین با کاربرد دارویی و صنعتی، نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. گونه‌های مختلف سیانوباکتری، ترکیبات متفاوتی از کروموفور و فیکوبیلی پروتئین‌ها را به منظور بهبود توانایی برداشت نور در فرایند فتوسنتزخود بکار می‌برند. هدف از این تحقیق بررسی رنگیزه‌های فیکوبیلین در سویه‌های هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران بود. بعد از جمع‌آوری نمونه خاک از شالیزارهای شرق استان مازندران و کشت سویه در محیط کشت BG110، بمنظور انجام پروسه خالص‌سازی، کشت مجدد در محیط کشت جامد و مایع انجام گرفت. سپس سویه‌ها از لحاظ ریخت‌شناسی بررسی شدند. نتایج نشان داد که به‌دلیل سازگاری سویه‌های مورد نظر با شرایط نوری قابل دسترس این منطقه مشخص شد گونه‌های مختلف سیانوباکتری‌ها از فیکوبیلی پروتئین‌های متنوعی در جهت بهینه‌سازی توانایی دریافت نور جهت فتوسنتز استفاده می‌نمایند. به گونه‌ای که میزان فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین و فیکو اریترین  در هر سویه متفاوت از سویه دیگر بوده و بالاترین میزان این ترکیبات پروتئینی به‌ترتیب در سویه‌های (Phormidium minnesotense)Lyngbya diguetii  مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها