سنجش فعالیت ضداکسایشی و محتوی فنل کل در قسمت‌های مختلف دانه‌ چهار ژنوتیپ آفتابگردان (.Helianthus annus L)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

2 2 دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام

4 4 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این مطالعه محتوی فنل کل، محتوی فلاوونوئید و فعالیت ضداکسایشی در قسمت‌های مختلف دانه‌ (مغز و پوسته) چهار ژنوتیپ آفتابگردان مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت ضداکسایشی عصاره‌ها با استفاده از سنجش‌های تعیین قدرت احیاکنندگی، ظرفیت جمع‌آوری رادیکال نیتریت و ظرفیت جمع‌آوری رادیکال DPPH تعیین گردید. نتایج نشان داد که میزان محتوی فنل و فلاوونوئید کل وابسته به قسمت‌های مختلف دانه و نوع ژنوتیپ می‌باشد، به‌طوری‌که محتوی فنل و فلاوونوئید کل در مغز دانه به‌ترتیب 6/7 و 8/3 برابر میزان آنها در پوسته بود. فعالیت ضداکسایشی عصاره مغز به‌طور معنی‌داری بیشتر از عصاره پوسته بود که می‌توان آن را به میزان بالای محتوی فنل و فلاوونوئید نسبت داد. به‌طور کلی نتایج نشان داد که ژنوتیپ S1 دارای بیشترین میزان محتوی فنل کل و فعالیت ضداکسایشی می‌باشد. در عصاره‌های مغز، ظریب همبستگی مثبت بین محتوی فنل کل با FRAP، ظرفیت جمع‌آوری رادیکال نیتریت و ظرفیت جمع‌آوری رادیکال DPPH مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان دادند که مغز دانه‌های آفتابگردان را می‌توان به‌عنوان ضداکساینده‌های طبیعی در رژیم غذایی مورد استفاده قرار داد.