بررسی اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشیار، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

2 2و3 کارشناس‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

3 4 استادیار، موسسه تحقیقات پسته کشور، دامغان، دامغان، ایران

چکیده

عدم تعادل عناصر غذایی و نیز تغذیه متعادل و مطلوب باغ‌های پسته در زمین‌های شور از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا آزمایشی بصورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تیمار شامل کود هیومکس، کود فلور، کود پارس هیومیک و  کود هومی پارس در کنار شاهد با 3 تکرار در یکی از باغات پسته منطقه دامغان اجرا شد. بعد از اعمال تیمارها طول شاخه سال جاری، تعداد برگ و سطح برگ و دور تنه اندازه‌گیری شد. همچنین در زمان رشد سریع آندوسپرم در اوایل تیر ماه شاخص‌های فیزیولوژیک (میزان فتوسنتز، میزان فلورسنس کلروفیل، شدت و سرعت تعرق، میزان مقاومت و هدایت روزنه‌ای، دمای سطح برگ و همچنین میزان کلروفیل a،b و کلروفیل کل برگ) و نیز در زمان برداشت برخی خصوصیات کمی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد در تیمار هیومکس نسبت به شاهد که کمترین تعداد جوانه را دارا بود، حدود 46 درصد جوانه بیشتری باقی مانده بود. همچنین درصد خندانی توسط هیومکس بهبود یافت. بیشترین تعداد پسته‌های پوک مربوط به شاهد بود که در مقایسه با تیمارهای پارس هیومیک، هومی پارس، فلورا و هیومکس به‌ترتیب 33، 46، 49 و 64 درصد پسته‌های پوک بیشتری تولید کرد. کمترین تعداد پسته‌های ترک نامنظم در هیومکس مشاهده شد که حدود 40 درصد نسبت به شاهد کمتر بود. همچنین بیشترین سطح برگ، بالاترین میزان سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، مقاومت روزنه‌ای، تعرق و کمترین میزان فلورسانس کلروفیل در تیمار با هیومکس مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها