بررسی پاسخ‌های اکوفیزیولوژیکی جلبک Anabaena sp. FS76 جمع‌آوری شده از شالیزارهای استان گلستان به اثرات توام غلظت دی‌اکسید کربن معدنی محلول و pHدر محدودیت افراطی شدت نور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

2 2دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اکوفیزیولوژیک جلبکAnabaena sp. FS76  که از تراکم قابل توجهی در شالیزارهای استان گلستان برخوردار بوده و در عین حال از نظر اکوفیزیولوژیک ناشناخته می باشد، انجام گردید. نمونه خالص در محیط کشت مایع BG110 وارد شد. بقا، رشد، وضعیت رنگیزه‌ای، فعالیت نیتروژنازی و شدت فتوسنتز در شرایط توام محدودیت افراطی نور (2 µE.m-2.s-1)، pH‌های متفاوت (7، 9 و 11) و غلظت‌های مختلف دی‌اکسیدکربن (عدم هوادهی، هوادهی و تلقیح دی‌اکسید کربن به میزان یک درصد) مورد بررسی قرار گرفت. جلبک تحت شرایط عدم تلقیح دی‌اکسیدکربن، فعالیت نیتروژنازی قابل توجهی از خود نشان داد که بخصوص در pH 11  قابل توجه بود. تلقیح دی‌اکسیدکربن در شرایط محدودیت نور، در pH 9، سبب کاهش رشد و نیز کاهش میزان آلوفیکوسیانین درسیستم فیکوبیلی‌زومی گشت.همچنین محتوای آلوفیکوسیانین در شرایط pH 11 افزایش یافت. در شرایط قلیایی افراطی (pH 11)، اختلاف شدت فتوسنتزی، با شرایط قلیایی (pH 9)، معنی‌دار نبود و توان دستگاه فتوسنتزی در هردو حالت بالا بود.

کلیدواژه‌ها