استخراج و تعیین ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس گونه گیاهی مرزه اورامانی Satureja avromanica Maroofi از کردستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج

2 2استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران

3 3کارشناس، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران

چکیده

گونه گیاهیSatureja avromanicaMaroofi متعلق به تیرهLamiaceae یا نعنا یکی از گونه‌های انحصاری مرزه در ایران است که در منطقه اورامان واقع در کردستان رویش دارد. در این بررسی اندام هوایی گیاه در مرحله گلدهی کامل از رویشگاه جمع‌آوری و پس از خشک کردن به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری و ترکیبات تشکیل‌دهنده آن با گازکروماتو گراف گازی (GC) و گازکروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استخراج و شناسائی شد. نتایج نشان داد بازده اسانس این گونه مرزه نسبت به وزن خشک 4/1درصد می‌باشد. 11 ترکیب در اسانس شناسایی شد که جمعاً 3/97 درصد از اسانس را تشکیل دادند. ترکیبات عمده اسانس مرزه اورامانی تیمول (9/83 درصد)، کارواکرول (2/5درصد) و پاراسیمن (9/3درصد) بودند.بازده اسانس ودرصد ترکیبات اسانس این گونه گیاهی برای اولین بار گزارش می شود.  

کلیدواژه‌ها