بررسی اثر اوره، روی و آهن بر شاخص‌های مرفولوژی و فیزیولوژی انگور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی دکترای، علوم باغبانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 2 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد، لرستان، ایران

3 3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، باشگاه پژوهشگران جوان، گرگان، ایران

4 4 استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

نیتروژن، روی و آهن از عناصر ضروری و مهم برای گیاهان محسوب می شوند. این آزمایش به بررسی تاثیر کاربرد ازت، روی و آهن بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی انگور رقم عسگری در خرم آباد انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد که در آن از دو سطح اوره (0، 5 گرم در لیتر)، روی در دو سطح (0 و 5/1 گرم در لیتر) و آهن به سه روش کاربرد خاکی  Fe-EDDHA به میزان 20 گرم برای هر درخت، محلول‌پاشی سولفات آهن و کلات آهن (Fe-EDTA) با غلظت 3 در هزار و عدم کاربرد آهن استفاده شد. محلول‌پاشی اثر معناداری روی خواص مرفولوژی و فیزیولوژی درخت داشت. کاربرد اوره، روی و آهن سبب افزایش کیفیت میوه شد. کاربرد خاکی کلات آهن به‌صورت Fe-EDDHA باعث افزایش درصد تشکیل میوه در مقایسه با شاهد و محلول‌پاشی سولفات روی گشت. نتایج این تحقیق اثرات تغذیه را بر رشد و عملکرد انگور رقم عسگری نشان داد.

کلیدواژه‌ها