بررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگدانه‌های فتوسنتزی در سویه‌های سیانوباکتری هتروسیست‌دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

2 2استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

3 3دانشیار، گروه میکروبیولوژی نفت، پژوهشکده علوم کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

4 4دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی توان تولید اکسین و برخی رنگیزه‌های فتوسنتزی در سویه‌های هتروسیست دار جداشده از شالیزارهای غرب استان مازندران بود. بعد از جمع‌آوری نمونه خاک و کشت سویه در محیط کشتBG110، به منظور انجام پروسه خالص‌سازی کشت مجدد در محیط کشت جامد و مایع انجام گرفت، سپس سویه‌ها از لحاظ مورفولوژی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که طیف وسیعی از باکتری‌های جدا شده دارای توانایی تولید اکسین به‌عنوان یک فاکتور موثر در بهبود رشد گیاه را دارا می باشند و رنگدانه کلروفیل و کاروتنوئید در اکثر سویه‌ها با نسبتی متفاوت مشاهده گردید. هر چند پتانسیل هر سویه با توجه به نوع جنس و تنوع اکولوژیکی آن متفاوت بود. بالاترین میزان تولید کلروفیل، کاروتنوئید و اکسین به‌ترتیب در سویه‌های MGCY520 (Nostoc muscorum)، MGCY506  و MGCY379 (Microchaete tenera) مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها