بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی سنجد ( Elaeagnus angustifolia L.) در 4 رویشگاه مختلف استان خراسان رضوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان، گرگان

2 2استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان، گرگان

3 3دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

گیاه Elaeagnus angustifolia L. به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند در طب سنتی ایران جایگاه ویژه ای دارد. این گیاه با پراکنش در مناطق مختلف کشور با شرایط آب و هوایی متفاوت، دامنه بردباری اکولوژیکی وسیعی از خود نشان داده است. درخت سنجد ضمن استفاده در توسعه فضای سبز، در عرصه‌های منابع طبیعی و باغ‌ها با شرایط اکولوژیکی متفاوت، دارای ترکیبات شیمیایی متنوعی است. این مطالعه به‌منظور بررسی صفات مورفولوژیکی و نیز انداره گیری قند‌های محلول و پروتئین کل در برگ و میوه روی جمعیت‌های سنجد در 4 رویشگاه مختلف (چهلمیر، قرخ قیز، آرتیان و سنگ سوراخ) شهرستان درگز از استان خراسان رضوی که دارای شوری‌های متفاوت بودند صورت گرفت. در بین مناطق اشغال شده توسط جمعیت‌های سنجد مشخص شد که افزایش استرس شوری در منظقه قرخ قیز بر روی برخی از صفات رویشی و زایشی گیاه از قبیل مساحت برگ، اندازه میوه، اندازه دانه، طول تخمدان، طول دمگل، ارتفاع گیاه، طول و عرض برگ اثر منفی داشت و باعث کاهش رشد گردید. همچنین بر اساس نتایج این پژوهش بیشترین میزان قندهای محلول و پروتئین موجود در برگ و میوه سنجد درمنطقه قرخ قیز با بالاترین میزان شوری و کمترین میزان آن به دلیل کاهش شدت تنش شوری در منطقه آرتیان با کمترین میزان شوری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها