تأثیر اسیدآمینه L-آرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در پسته رقم احمدآقایی (Ahmad-Aghaei Pistacia vera cv )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 2استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 3 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 4 استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

وجود مشکلات فیزیولوژیکی متعددی مانند ریزش جوانه‌های گل، ریزش میوه، پوکی، ناخندانی و بدشکلی میوه‌ها منجر به کاهش عملکرد در درختان پسته شده است. هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر محلول‌پاشی اسید‌آمینه آرژینین بر مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد در شاخه‌های پسته رقم احمدآقایی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با تیمارهای آرژینین در سه غلظت (0، 5/0، 1 میلی‌‌مولار) ودر دو مرحله زمانی جداگانه، یک هفته قبل از تمام گل و پنج هفته بعد از تمام گل در یک باغ تجاری انجام گردید. نتایج نشان داد که اثرات مثبت آرژینین به میزان زیادی بستگی به زمان کاربرد و غلظت مورد استفاده آن دارد. آرژینین 5/0 میلی‌مولار به‌طور مؤثری ریزش جوانه‌های گل، ریزش میوه، درصد ناخندانی و پوکی را کاهش داد در حالی که سبب افزایش معنی‌دار وزن‌تر و عملکرد در شاخه‌های پسته شد. محلول‌پاشی آرژینین بر رشد قطری و مقدار قندهای محلول تأثیر معنی‌داری نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد آرژینین در مرحله اول توانست به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب کاهش مشکلات فیزیولوژیکی در درختان پسته شود.

کلیدواژه‌ها