بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه داروییL. Oenothera biennis

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 کارشناس‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان

2 2 استاد، گروه زیست‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

3 3 دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی گلستان، گرگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی گل مغربی، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تنش خشکی در سه سطح بر اساس ظرفیت زراعی شامل50، 75 و 100 درصد اعمال شد. نتایج نشان داد که تأثیر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. نتایج این بررسی نشان داد که گیاه، برای مقاومت به خشکی مقدار پرولین و قندهای محلول را افزایش داد. با اعمال سطوح مختلف خشکی، میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پلی فنل اکسیداز، افزایش در حالی که فعالیت پراکسیداز، کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها