بررسی اثر تنش شوری بر ویژگی‌های آنتی اکسیدانی در مراحل جوانه‌زنی، دانه رستی و نموی گیاه سویا (Glycine max L. cv DPX)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد گرگان، گرگان

2 2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرگان

3 3 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرگان

چکیده

در پژوهش انجام شده‌،تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت دانه‌های سویا رقم (DPX) در شرایط شوری در مراحل مختلف نمو گیاه از جمله مرحله جوانه‌زنی، دانه‌رستی‌، مرحله رشد رویشی و زایشی گیاه مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصل در مرحله جوانه‌زنی و دانه‌رستی آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز مقاوم  بود وآنزیم‌های پراکسیدازوکاتالاز از آنزیم‌های حساس این مراحل بودند. درمراحل رویشی و زایشی رشد گیاه‌، آنزیم‌های پراکسیدازوآسکوربات پراکسیداز از مقاومت نسبی و آنزیم‌های کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز از جمله آنزیم‌های مقاوم در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج بدست آمده یکی از دلایل حساسیت مراحل جوانه‌زنی و رشد رویشی به تنش شوری را می‌توان حساسیت آنزیم‌های مذکور به غلظت‌های بالای نمک و نیز اثرات سمیت اسمزی ویونی کلرور سدیم دانست.

کلیدواژه‌ها