بررسی اثر دماهای مختلف بر خصوصیات فیزیولوژیکی سیانوباکتری Synechococcus elongatus به‌عنوان کاندید تولید بیودیزل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست شناسی، تهران

2 2دانشیار، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، گروه میکروبیولوژی نفت، تهران

3 3دانشیار، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، گروه بیوتکنولوژی، تهران

4 4استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست شناسی، تهران

5 5استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه میکروبیولوژی، کرج

چکیده

یکی از منابع بیولوژیک برای تولید بیودیزل سیانوباکتری‌ها می‌باشند. هدف از این تحقیق مطالعه اثر دما در میزان بقاء، رنگیزه‌های فتوسنتزی، محتوای و کیفیت چربی  Synechococcus elongatusبه‌عنوان مواد خام برای تولید بیودیزل بود. در این تحقیق نمونه‌برداری از جزیره خارک انجام شد. بعد از خالص سازی، نمونه درمحیط کشت BG11 در دمای 25 درجه سانتی‌گراد تحت نور دائمی و 7 pH نگهداری شدند. شناسایی نمونه با تهیه اسلایدهای نیمه دائمی، کلیدهای شناسایی موجود و روش‌های مولکولی انجام شد. سپس نرخ رشد، میزان رنگیزه کلروفیل، فیکوبیلی پروتئین و میزان فتوسنتز نمونه‌ها، تحت تیمار دماهای 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد با غلظت‌های 25/0 درصد NaNO3 و pH 9 اندازه‌گیری شدند. میزان کل اسیدهای چرب با روش گراویمتری محاسبه گردید. پروفایل اسیدهای آمینه با کمک دستگاه HPLC و پروفایل اسیدهای چرب با استفاده از GC سنجیده شد. بررسی اثر فاکتور دما بر روی این سیانوباکتری نشان داد که بهترین شرایط رشد، تولید رنگیزه، اسید چرب و اسید آمینه در غلظت 25/0 درصد NaNO3 و 9pH در روز 15 انکوباسیون و دمای ºC 35 بود. در این شرایط میزان پالمتیک اسید (74/42 درصد)، استئاریک اسید (56/29 درصد)، پالمیتولئیک اسید (2/10 درصد)، اولئیک اسید (72/6 درصد)، لینولئیک اسید (72/1 درصد)، α- لینولنیک اسید (636/1 درصد) بود. در دمای 35 درجه سانتی‌گراد اسیدهای آمینه آلانین، فنیل آلانین، گلوتامیک اسید، گلوتامین، گلیسین و ایزولوسین بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که Synechococcus elongatus در شرایط استرس محیطی قادر است میزان تولید لیپید خود را افزایش ‌دهد.

کلیدواژه‌ها