بررسی اثر اکسید نیتریک بر تغییرات سیستم آنتی‌اکسیدانی گیاه عدس (Lens culinaris) در پاسخ به به تنش اللوپاتی حاصل از یولاف (Avena spp L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

2 2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان

3 3کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان

چکیده

گیاهان همواره در معرض بسیاری از تنش‌های زیستی و غیر زیستی قرار دارند. دگرآسیبی از جمله تنش‌های زیستی می‌باشد که از مشکلات  اساسی در سیستم‌های زراعی محسوب می‌شود. یولاف وحشی یکی از علف‌های هرز جدی اکثر مزارع کشاورزی است. به‌منظور بررسی اثر بازدارندگی عصاره ابی اندام‌های هوایی و ریشه یولاف وحشی و نیز اثر اکسید نیتریک بر رشد وبرخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه عدس، آزمایشی در سال 1391 در آزمایشگاه دانشگاه آزاد گرگان صورت گرفت. در این آزمایش از عصاره آبی 40، 70 و 100 درصد اندام هوایی و ریشه یولاف وحشی به ‌تنهایی و همراه با اکسید نیتریک 150 میلی‌مولار در قالب سه تیمار با سه تکرار در محیط کشت هیدروپونیک استفاده شد. نتایج نشان داد فعالیت آسکوربات پراکسیداز اندام هوایی در تیمارهای 70 و100 درصد عصاره یولاف وحشی به همراه نیتریک اکسید کاهش یافت که نشان دهنده نقش آنتی‌اکسیدانی اکسید نیتریک می‌باشد، در حالی که در تیمارهای 40 و 100 و درصد یولاف وحشی به همراه نیتریک اکسید نسبت به عصاره‌های نامبرده بدون نیتریک اکسید فعالیت این آنزیم در ریشه افزایش یافت. همچنین اکسید نیتریک سبب افزایش میزان ترکیبات فنلی در حضور عصاره آبی یولاف وحشی در گیاه عدس گشت.

کلیدواژه‌ها