بررسی آسکوربات و گلیسین بتائین و اثر توام آنها بر روی رنگیزه‌های فتوسنتزی، پروتئین، قندهای محلول و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاه نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش شوری خاک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس‌ارشد زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

2 2استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

آسکوربیک اسید فراوان ترین و قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان در گیاهان است که می‌تواند اثر گونه‌های اکسیژن فعال را کاهش دهد. گلیسین بتائین نیز به عنوان یک اسمولیت سلول‌ها و بافت‌ها را در کاهش آب حمایت می‌کند.جهت بررسی اثر آسکوربات و گلیسین بتائین و اثر توام آنها بر فیزیولوژی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش شوری خاک (EC=8 ds/m) 15 بذر در هر گلدان کاشته شد و آزمایش‌های مربوط در 4 تکرار انجام گردید. ابتدا آسکوربات گلیسین بتائین با غلظت‌های مختلف به‌ترتیب ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ پی‌پی‌ام وmM ۰، ۵، ۱۰ میلی‌مولار در هنگام غروب و به فاصله زمانی یک هفته از هم در مرحله ۶ تا ۸ برگی به‌صورت محلول پاشی بکار برده شدند. نتایج نشان داد آسکوربات و گلیسین بتائین باعث افزایش میزان کلروفیل a و b شد ولی در اثر توام آنها افزایشی مشاهده نشد. اثر هر دو تیمار باعث کاهش فعالیت کاتالاز و پروتئین اندام هوایی و ریشه گشت .همچنین میزان پروتئین ریشه در کاربرد توام آسکوربات و گلیسین بتائین افزایش یافت. در برخی از تیمارهای توام نیز افزایشی در میزان قند‌های محلول در ریشه و اندام هوایی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها