شناسایی مولکولی و مطالعه اثر کلرید سدیم بر پاسخ‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Leptolyngbya sp. ISC25

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1دکتری، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 2 دانشیار، گروه میکروبیولوژی نفت، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، تهران

3 3 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

4 4 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان

5 5 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

تنش شوری یک عامل محدود کننده مهم محیطی می‌باشد که در صنعت کشاورزی اثر می‌گذارد. شناخت رفتار مورفولوژیک سیانوباکتری‌ها در سال‌های اخیر به‌دلیل پتانسیل بالای آن‌ها در برابر تنش شوری از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این تحقیق تاثیر شوری بر پاسخهای فیزیولوژیک، بیومتری و مورفولوژی سیانوباکتری Leptolyngbya sp. ISC25 مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین شناسایی مولکولی توسط بررسی توالی جزئی ژن 16s rRNA انجام پذیرفت. بدین منظور نمونه سیانوباکتری پس از کشت خاک و خالص سازی به محیط کشت مایع BG11 منتقل گردید و تحت تیمارهای مختلف شوری (0 و 1 و2 و3 و4 و5 درصد) قرار گرفت. از ابتدای تیماردهی، هر روز وضعیت کلنیزاسیون و بیومتری نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات ساختاری و بیومتری به‌ترتیب با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و نوری انجام شد. سنجش کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین‌ها در فاز لگاریتمی و با روش طیف سنجی انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که بهترین نرخ رشد مربوط به  شاهد بود. میزان رنگیزه‌ها اعم از کلروفیل و تمامی فیکوبیلی‌پروتئین‌ها با افزایش نمک کاهش نشان دادند. بررسی مورفولوژی با میکروسکوپ نوری حاکی از تکه تکه شدن ریسه‌ها در شوری 4 و 5 درصد بود. بررسی تغییرات ساختاری با کمک عکس الکترونی SEM در شاهد و تیمار شوری نشان دهنده اضمحلال نسبی سلول‌ها در تیمار 5 درصد شوری بود. بطورکلی نتایج نشان داد که نمونه مورد آزمایش نسبت به شوری حساس بوده و افزایش کلرید سدیم تاثیرات مخرب بر متابولیسم، ریخت‌شناسی و ساختار این سیانوباکتری دارد.

کلیدواژه‌ها