بررسی اثر کود کلات روی به دو شکل نانو و غیر نانو بر شاخص‌های رشد، محتوی کلروفیل‌ها و قندهای محلول گیاه نخود (Cicer arietinum L.) در سطوح مختلف شوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، علوم گیاهی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد گرگان، گرگان

2 2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان، گرگان

3 3 دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی کودهای کلات روی به دو شکل نانو و غیرنانو و سطوح مختلف شوری (صفر، 25، 50 و 75 میلی‌مولار نمک کلرید سدیم) و اثر متقابل آن‌ها بر شاخص‌های رشد، محتوی کلروفیل‌های a، b و کل (a+b) و قندهای محلول اندام هوایی و ریشه گیاه نخود، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار و 12 تیمار اجرا گردید. نتایج نشان داد تنش شوری و کود کلات روی به دو شکل نانو و غیر نانو بر شاخص‌های مورد بررسی در سطح 5 درصد تاثیر معنی‌دار داشت. به‌طوری‌که وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، طول اندام هوایی و ریشه، محتوی کلروفیل‌ها و قندهای محلول تحت تاثیر سطوح مختلف شوری به ویژه شوری 75 میلی‌مولار نسبت به شاهد کاهش معنی‌دار یافت و کاربرد کود کلات روی به ویژه به شکل نانو موجب افزایش معنی‌دار آن‌ها نسبت به شاهد و در نتیجه کاهش اثرات منفی تنش شوری شد.

کلیدواژه‌ها