بررسی بقا، رشد، وضعیت رنگیزه‌ای و قابلیت تعدیل شوری در جلبک Nostoc sp. FS77 جمع‌آوری شده از شالیزارهای استان گلستان تحت شوری‌های مختلف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس‌ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

2 2دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

3 3مربی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

4 4دانشجو داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران

چکیده

سیانوباکتری خاکزی Nostoc sp.FS77 از نظر توان تعدیل شوری در شرایط آزمایشگاهی نمونه ای توانمند به نظر می‌رسد. با توجه به بعد کاربردی این نمونه، در این تحقیق قابلیت بقا، رشد، توان تعدیل شوری و وضعیت رنگیزه ای تحت شوری‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه خاک کشت گردیده، پس از تخلیص و شناسایی سیانوباکتریوم Nostoc sp.FS77  گزینش شد و در محیط کشت BG110 تحت روشنایی سفید (لامپ فلورسنت) مداوم با شدت نور 12µE.m-2.s- و در دمای 28 درجه سانتی‌گراد قرار گرفت و دامنه وسیعی از شوری‌ها با سدیم کلرید (30%-25%-20%-15%-10%-5%-0%) اعمال گردید. در این تحقیق فاکتورهایی مانند: بقا، رشد، کلروفیل، فیکواریترین، فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین سنجش شد. نتایج نشان داد که میزان رشد در شوری (%15-0) به بالاترین حد خود رسید. اگرچه در دیگر شوری‌ها در سطح پایین تری از حالت طبیعی خود می‌تواند بقا داشته باشد. مقدار EC در طی روزهای مختلف کاهش قابل ملاحظه ای را در شوری‌های فوق نشان داد. هم چنین وضعیت رنگیزه ای در این شوری‌ها بیشتر بود.در نهایت نتایح بدست آمده این سویه را از نظر بکارگیری به عنوان کود زیستی مستعد نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studing of survival, growth, pigment composition and amelioration ability in cyanobacterium Nostoc sp.FS77 collected from paddy-field of Golestan Province under different salinities

نویسندگان [English]

  • Shadman Shokravi 2
  • Jallal aldin Derakhshanpour 3
2 Dept. of biology, Gorgan Branch, Islamic Azad Univ ,Gorgan, Iran.
3 Dept. of Microbiology, Tonekaboon Branch, Islamic Azad University, Tonekaboon, Iran.
چکیده [English]

Cyanobacterium Nostoc sp.FS77 can be considered as an interesting microorganism for the ability of amelioration Compounds. With respect to possible applied potential of this strain, considering these purpose, viability, growth ,pigment composition and amelioration ability under different salinities have been studied under different salinities. Then Sample soils were cultured, after purification and identification, selected cyanbacterium Nostoc sp.FS77 and has been incubated in to BG110 culture medium and under continuous white irradiation(flourcent light) with 2 μE.m-2.s-1 illumination, 28oC temperature. Wide range of sodium chloride salinities (0,5,10,15,20,25,30%) were Treated. Survival, growth, specific growth rate, chlorophyll, phycoerythrin, phcocyanin, allophycocyanin and carotenoides have been analyzed. Results showed the specific growth rate, reach to maximum between (0-15%) salinity, though at the other salinities survival could be remained but naturally at the lower level. The amounts of EC were decreasing obviously during different days in the following salinity. Pigment composition shows the highest rate at this salinity too. As a whole, results introduce this strain as the potent one for future biofertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity amelioration
  • growth
  • Nostoc sp.FS77
  • Paddy field
  • Pigment composition