بررسی بقا، رشد و وضعیت رنگیزه‌ای سیانوباکتر Anabaena sp. FS76 در محیط‌های مختلف نیتروژن معدنی و آلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 2دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

در این تحقیق سیانوباکتر Anabaena sp. FS 76، از نظر خوگیری به شرایط مختلف نیتروژن معدنی و آلی، در شرایط توام نور محدود افراطی و محدودیت دی‌اکسیدکربن نشان‌ویژه‌سازی شد. نمونه از شالیزارهای استان گلستان جمع آوری وخالص سازی گردید. بعد از شناسایی در محیط کشت BG110، تحت تاثیر تیمار توام محدودیت افراطی نور (2 μE.m-2.s-1) و غلظت‌های 2 و 5 و10 میلی‌مولار نیتروژن معدنی (نیترات و آمونیوم) و آلی (‌اوره) و شرایط بدون نیتروژن قرار گرفت. رشد بر اساس کدورت سنجی، رنگیزه‌های کلروفیل، ‌کاروتنویید و فیکوبیلی- پروتئین‌ها به‌صورت درزیوه و درشیشه سنجش گردیدند. نیتروژناز با تست احیای استیلن و گازکروماتوگراف و فتوسنتز با اندازه‌گیری اکسیژن آزاد شده انجام گرفت. نتایج نشان داد رشد در شرایط متفاوت نیترات تفاوت معنی‌دار نداشت. این سیانوباکتری تمایل قابل توجهی به آمونیوم داشت و غلظت‌های بالای آمونیوم بر خلاف دیگر سیانوباکتری‌های استیگونماتال رشد آن را مختل نکرد. فعالیت فتوسنتزی و فعالیت نیتروژنازی در اوره با غلظت‌های 2 و 10 میلی مولار با 5 میلی‌مولار متفاوت بود. این جلبک تمایل به اوره نداشت، تاثیر pH بر رفتارهای نیتروژنی در حضور منابع معدنی معنی‌دار نبود و محدودیت دی اکسید کربن برآن تاثیر نگذاشت.
 

کلیدواژه‌ها