بررسی اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در گیاه عدس (Lens culinaris Medik)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس‌ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان، تاکستان

2 2استادیار، دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

3 3 کارشناس‌ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیومبر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانیآزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1390 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 6 سطح محلول‌پاشی با نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم (صفر، 01/0، 02/0، 03/0، 04/0 و 05/0 درصد) و دو زمان محلول‌پاشی (60 درصد ساقه‌روی و 50درصد گلدهی) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم در مرحله رشدی روی صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن صد دانه، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، اکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و شاخص برداشت معنی‌دار بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بیشترین میانگین وزن صد دانه از غلظت نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم 01/0 درصد محلول‌پاشی شده در مرحله 60 درصد ساقه‌روی، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از غلظت نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم 02/0 درصد محلول‌پاشی شده در مرحله 60 درصد ساقه‌رویو شاخص برداشت از غلظت نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم 05/0درصد محلول‌پاشی شده در مرحله 60 درصد ساقه‌روی بدست آمد. همچنین بیشترین میانگین فعالیت کاتالاز از تیمار 05/0 درصد نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم در مرحله 60 درصد ساقه‌روی، فعالیت آنزیم پراکسیداز در غلظت نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم 04/0 درصد در مرحله گلدهی و فعالیت آنزیم آسکوربیک پراکسیداز در غلظت نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم 03/0 درصد محلول‌پاشی شده در مرحله 60 درصد ساقه‌روی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها