بررسی تاثیر جذب آلومینیوم بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی جلبک سبزChlorella vulgaris از شالیزارهای استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

2 2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

3 3دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز، آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین سمی و خطرناک می‌باشد. در سال‌های اخیر تحقیقات در زمینه جذب فیزیکوشیمیایی فلزات سنگین توسط ریز جلبک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق قابلیت جذب بیولوژیکی، رشد، وضعیت رنگیزه‌ای و برون ریزش آمونیوم در جلبک سبز Chlorella vulgaris که از شالیزارهای استان گلستان جمع‌آوری گردیده، تحت تأثیر آلومینیوم 300 میکرومولار و در محیط‌های مختلف نیتروژن معدنی (نیترات و آمونیوم) با غلظت 17 میلی‌مولار مورد بررسی قرار گرفت. در هر تیمار شرایط نوری 2 میکرومول کوانتا بر مترمربع بر ثانیه به‌صورت مستمر و 2/7 pH  اعمال گردید. نتایج نشان داد که بر اساس اثر نوع تغذیه نیتروژنه، تیمار نیتراتی موجب افزایش جذب آلومینیوم و همچنین افزایش سنتز رنگدانه‌ها گشت. همچنین با توجه به تأثیر آلومینیوم در محیط‌های نیتروژن معدنی، آلومینیوم به کار رفته در محیط آمونیوم و نیترات سبب افزایش معنی‌دار رشد، برون ریزش آمونیوم وpH  محیط کشت در مقایسه با محیط‌های فاقد آن شد. بنابراین به نظر می‌رسد که Chlorella vulgaris حتی در محیط‌های آلوده به آلومینیوم، قابلیت استفاده به‌عنوان یک حاصلخیزکننده خاک و کود بیولوژیک را داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها