بررسی تجزیه زیستی هگزادکان توسط سیانوباکتری Schizothrix vaginata ISC108 و اثر آن بر میزان رشد، رنگیزه‌ها و فتوسنتز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 2دانشیار، گروه میکروبیولوژی نفت، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، تهران

3 3دانشیار، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده زیست فناوری، تهران

چکیده

نفت به‌عنوان یک ترکیب آلی، اصلی‌ترین ماده‌ای است که نه تنها تامین‌کننده انرژی بلکه ماده اولیه ساخت بسیاری از موارد مورد نیاز بشر امروزی محسوب می‌شود ولی متاسفانه در مراحل مختلف استخراج، انتقال و پالایش هیدروکربن‌های نفتی منجر به آلودگی سطح وسیعی از محیط زیست می‌گردد. در این مطالعه به بررسی میزان تجزیه زیستی هگزادکان به عنوان یکی از آلاینده‌های نفتی توسط سیانوباکتریSchizothrixvaginata ISC108 و اثر آن بر میزان رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فتوسنتز در این سیانوباکتری پرداخته شده است. این سیانوباکتری پس از خالص‌سازی در محیط کشت جامد؛ به محیط BG11 مایع منتقل گردید. پس از آن نمونه خالص شده توسط هگزادکان 1% تیمار گردید. میزان تجزیه هگزادکان به روش آنالیز گاز کروماتوگرافی (GC)، میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین با روش اسپکتروفتومتری و نرخ فتوسنتز به‌وسیله دستگاه Oxyview اندازه‌گیری شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که هگزادکان به میزان قابل توجهی توسط این سیانوباکتری تجزیه شده است. میزان کلروفیل، فتوسنتز و فیکوبیلی پروتئین در شاهد بیشتر بود. این نتایج بیانگر پتانسیل سیانوباکتری مذکور در تجزیه زیستی آلودگی های ناشی از هیدروکربن آلیفاتیک و استفاده از آن به عنوان منبع کربن است.
 

کلیدواژه‌ها