بررسی اثر نفتالن استیک اسید (NAA) وآبسیزیک اسید (ABA) بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) و رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

2 2کارشناس‌ارشد دانشگاه پیام نور تهران

3 3استاد، گروه زیست‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این تحقیق به‌منظور مطالعه اثرات تیمار الفا نفتالن استیک اسید و آبسیزیک اسید به‌طور همزمان روی برخی پارامتر‌های کیفی و کمی دو رقم توت فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار هورمون آلفا نفتالن استیک اسید در سه سطح 50 ، 100 و 150 پی‌پی‌ام و آبسیزیک اسید در سه سطح 5/2، 5 و 10 پی‌پی‌ام بودند. نمونه‌ها به شکل گلدانی در سه ردیف چهارتایی در محیط هیدرو پونیک هوگلند کشت و هر ده روز یک بار در طی دو ماه با تیمارهای مورد نظر محلول پاشی شد. نتایج نشان داد که استفاده همزمان از تیمار‌های اکسین و آبسیزیک اسید روی دو رقم پاروس و سلوا اثر معنی‌داری در سطح 5 درصد بر افزایش طول میوه نگذاشت، در افزایش قطر به میزان کمی موثر بود ولی در افزایش وزن و تعداد میوه‌ها اثر معنی‌داری در رقم سلوا داشت. کاربرد همزمان هورمون‌ها باعث کاهش معنی‌دار در مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون شد ولی اثر معنی‌داری در میزان ویتامین ث (اسیدآسکوربیک) نگذاشت. همچنین طبق نتایج بدست آمده استفاده همزمان از تیمار‌های اکسین و آبسیزیک اسید روی دو رقم پاروس و سلوا اثر معنی‌داری بر افزایش میزان مواد جامد محلول نداشت و در مواردی هم باعث کاهش معنی‌دار در میزان مواد جامد محلول شد. اثر تیمار‌ها روی افزایش میزان آنتی‌اکسیدان‌ها معنی‌دار بود.
 

کلیدواژه‌ها