مقایسه محتوای پرولین، گلایسین بتائین، قند محلول و فعالیت آنزیم‌‌های آنتی‌اکسیدانی دو گیاه‌هالوفیتSuaeda altissima Pall. و L. Frankenia hirsute در دو فصل مختلف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس‌ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

2 2استاد گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

3 3 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

چکیده
دو گیاه ‌هالوفیت L. Frankenia hirsute  وPall. Suaeda altissima که در منطقه صوفیکم آق‌قلا (گلستان) می‌رویند، گیاهانی می‌باشند که در زمین‌های شور و آب و هوای خشک به خوبی رشد می‌کنند. در این پژوهش دو گونه فوق در اردیبهشت‌ماه (فاز گلدهی) و شهریورماه (فاز خزان) جمع‌آوری و جهت بررسی‌ ترکیبات پرولین، گلایسین بتائین، قند‌های محلول، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی (کاتالاز و پراکسیداز) در اندام هوایی و ریشه به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار پرولین در اندام هوایی F.hirsuta (اردیبهشت) و کمترین مقدار پرولین در ریشه S.altissima (شهریور) بود. همچنین بیشترین محتوای گلایسین بتائین در ریشه S.altissima (شهریور) و کمترین مقدار آن در اندام هوایی F.hirsuta (اردیبهشت) مشاهده شد. در ارتباط با قندهای محلول نیز بیشترین میزان مربوط به در اندام هوایی F.hirsuta (اردیبهشت) و کمترین آن  ریشه F.hirsuta (شهریور) بود. در ارتباط با آنزیم‌های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز، نتایج نشان داد. فعالیت کاتالاز در اندام هوایی S.altissima (شهریور) از بیشترین مقدار و در اندام هوایی و ریشه S.altissima (اردیبهشت) از کمترین مقدار برخوردار بود. در ارتباط با فعالیت آنزیم پراکسیداز، نیز بیشترین فعالیت در اندام هوایی F.hirsuta (اردیبهشت) و کمترین در ریشه S.altissima (اردیبهشت) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها