مقایسه تأثیر کود‌های ورمی‌کمپوست، کود دامی‌ و کود شیمیایی بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی گلخانه‌ای (Solanum lycopersicum L. var Hamra)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 2دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی‌ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس‌ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه

چکیده

چکیده
امروزه بدلیل اثرات مضر کودهای شیمیایی، تمایل به استفاده از کودهای آلی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو به منظور مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی و آلی بر صفات کمی‌ و کیفی گوجه فرنگی گلخانه‌ای، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار شامل شاهد (بدون کوددهی)، 100 درصد کود شیمیایی (شامل200، 70 و 130 کیلوگرم در هکتار از عناصر ازت، فسفر و پتاسیم)، کود دامی‌ (25 تن در هکتار)، ورمی‌کمپوست (6 تن در هکتار)، 50 درصد کود دامی+ 50 درصد کود شیمیایی و 50 درصد کود شیمیایی + 50 درصد ورمی‌کمپوست، در سال 1391 در شهر روانسر در استان کرمانشاه صورت گرفت. صفاتی همچون وزن تر، خشک و تعداد برگ، کلروفیل برگ، ارتفاع بوته، وزن میوه، تعداد میوه در بوته، عملکرد کل و عملکرد قابل فروش میوه، ویتامین C، مواد جامد محلول، قند کل، اسیدیته قابل تیتر اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که کمترین میزان صفات فوق در تیمار بدون کود بدست آمد. بیشترین مقادیر صفات فوق در تیمار ترکیبی حاوی 50 درصد کود شیمیایی و 50 درصد ورمی‌کمپوست حاصل شد. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که در کشت گوجه فرنگی گلخانه ای با به کار بردن ترکیبی از کودهای شیمیایی همراه با کودهای آلی، علاوه بر ایجاد عملکرد مطلوب کمی‌و بهبود خصوصیات کیفی، کاهش قابل ملاحظه‌ای در مصرف کودهای شیمیایی حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها