تاثیر عوامل توپوگرافی (شکل زمین) و اقلیمی بر تراکم و تاج پوشش گونة کرفس کوهی (Kelussia ) در منطقة کهگیلویه odoratissima Mozaff

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس‌ارشد، گروه مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 2استاد گروه مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 3استاد گروه مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 4دانشیار گروه مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده 
گونه کرفس کوهی با نام علمی KelussiaodoratissimaMozaff، یکی از گونه‌های بومی ایران با  کاربردهای مختلف خوراکی، دارویی و علوفه‌ای است. هدف اصلی این تحقیق بررسی شرایط رویشگاهی کرفس کوهی و تعیین عوامل اکولوژیک مرتبط با پراکنش آن رادر منطقه مورد مطالعه می‌باشد. برای بدست آوردن داده‌های اقلیمی و شکل زمین، نقشه برداری توپوگرافی منطقه تهیه و به محیط GIS (سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی) وارد گردید. با استفاده از DEM (مدل رقومی ارتفاع) نقشه ارتفاع، شیب و جهت تهیه شد. به طور مشابه نقشه‌های تبخیر، دما و بارندگی منطقه تهیه گشت. به منظور جمع‌آوری داده‌های صحرایی اقدام به استقرار 6 ترانسکت تصادفی گردید و 220 پلات 2×2 در امتداد ترانسکت‌ها برداشت شد. سپس درصد پوشش تاجی و تعداد پایه کرفس کوهی به همراه درصد پوششو تعداد پایه سایر گونه‌های همراه در هر پلات برآورد و محل هر پلات توسط موقعیت نگار (GPS)ثبت شد. به‌دنبال آن نمونه خاک به‌طور تصادفی برای تعیین پارامترهای خاک شامل کربن آلی، عمق و بافت خاک برداشت گردید. طبق نتایج بدست آمده ارتباط بین درصد پوشش و تعداد پایه (تراکم) کرفس کوهی با شیب، جهت، ارتفاع، باندگی سالیانه و تبخیر به لحاظ آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار بود. نتایج نشان داد نقش ارتفاع در مقایسه با سایر عوامل محیطی بر روی تعداد پایه  و درصد پوشش کرفس کوهی برجسته ‌تر بود.

کلیدواژه‌ها