اثر سوپر جاذب بر کاهش اثر تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گل جعفری (Tagetes marigold)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار

چکیده

این تحقیق به منظوربررسیتأثیرکاربردپلیمرسوپرجاذبدرکاهشاثراتتنشخشکیبربرخیصفات فیزیولوژیکی گل جعفریدرقالب فاکتوریل برپایه طرح  بلوک‌هایکاملاًتصادفیباسهتکرارصورتگرفت، که در آن  سهفاکتورسوپر جاذب (0،30 و60گرم  درکیلوگرم)و سه سطحدور آبیاری  با (2،4و6روز) در نظر گرفته شد. نتایججدولتجزیهواریانسنشاندادکهتحتتأثیرسوپرجاذبمیزان کلروفیلa و کلروفیلکل  دارایاختلافمعنیداردرسطح1 درصدبود. همچنینمیزان کلروفیل b  تحتتأثیردور آبیاریوسوپرجاذبدرسطح5 درصددارای اختلاف معنی‌دار بود. در بررسی میزان ترکیبات کاروتنوئیدیتحتتأثیرسوپرجاذبو اثراتمتقابلدورآبیاریوسوپرجاذباختلافمعنیداردرسطح1 مشاهده شد. همچنین دربررسی اثر متقابلدور آبیاریوسوپرجاذبنشانداده شد که میزان کلروفیلa وb و کلدرمیزان60 گرمسوپرجاذبودورآبیاری4 روزبیشترینافزایشرا داشتکهالبتهباسایرمیزان‌های60 گرمسوپرجاذباختلافمعنیداریمشاهدهنشد. میزان ترکیبات کاروتنوئیدی نیز در دوره‌های آبیاری 4 و 6 روز تحت تاثیر سوپر جاذب قرار نگرفت. .بیشترینمحتویپرولین در دورآبیاری  6 روزو میزان 60 گرمسوپرجاذب و کمترینمحتویرطوبتنسبیدر 6 روزو صفر گرمسوپرجاذب (شاهد)مشاهدهگردید. همچنین طبق نتایج بدست آمده بیشترینمحتویرطوبت نسبی با سایر دورهها کهحاویسوپرجاذببودند،اختلافمعنیدارینداشت.

کلیدواژه‌ها