اثر کود نانو پتاسیم بر فاکتورهای رشد، سیستم فتوسنتزی و میزان پروتئین گیاه گندم (Triticum aestivum L.) رقم 8019N

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی، گرگان

چکیده

استفاده از نانو کودها به‌منظور کنترل دقیق آزادسازی عناصر غذایی می‌تواند گامی موثر در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست باشد. در این تحقیق اثر کود نانو پتاسیم بر پارامترهای رشد شامل تعداد برگ و گره، وزن‌تر، وزن خشک و طول ریشه و اندام هوایی و پارامترهای فیزیولوژیکی شامل کلروفیل a,b، قندهای محلول و پروتئین در ریشه و برگ گیاه گندم رقم 8019N مورد بررسی قرار گرفت. جهت نیل به این هدف رقم مورد نظر تحت شرایط مزرعه‌ای بر اساس طرح بلوک‌های تصادفی کشت و در اوایل فاز زایشی در سه مرحله با کود نانو پتاسیم در سه غلظت شامل 15/0، 3/0 و 6/0 درصد و نیز صفر (شاهد) بر اندام‌های هوایی گیاه محلول‌ پاشی شد. طبق نتایج بدست آمده تعداد برگ در محلول پاشی با کود نانو پتاسیم در غلظت 3/0 درصد و طول ریشه و اندام‌هوایی در غلظت 15/0 درصد افزایش معنی‌داری را در مقایسه با سایر تیمارها و نیز شاهد نشان داد در حالی که محلول پاشی با کود مورد نظر اختلاف معنی‌داری در تعداد گره و وزن خشک ریشه حاصل ننمود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد غلظت‌های مختلف کود نانو پتاسیم موجب افزایش معنی دار محتوای کلروفیل a,b، قندهای محلول و پروتئین در برگ و ریشه گیاه گندم رقم  8019N نسبت به شاهد شد.
 

کلیدواژه‌ها