بررسی خصوصیات کیفی هلوی زعفرانی (Prunus persica (L.) Batch.) مایه‌زنی‌ شده با قارچ همزیست (Piriformospora indica)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان

2 دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان، گیلان

چکیده

اغلب قارچ‏های همزیست از طریق افزایش توان جذب آب و مواد غذایی به رشد بهتر و بیشتر گیاه میزبان کمک می‏کنند که در این‏میان قارچ پیریفورموسپرا (Piriformospora indica) دارای قابلیت ویژه‌ای است. جهت بررسی تأثیر این قارچ بر خصوصیات کیفی میوه هلو، طرحی در قالب بلوک‌ کامل تصادفی با تیمار گیاهان مایه‌زنی شده به قارچ پیریفورموسپرا و شاهد با 10 تکرار در یکی از باغات شهرستان علی آباد واقع در استان گلستان انجام شد. پس از برداشت، میوه‌ها جهت مطالعه تغییرات کیفی و تعیین خصوصیات فیتوشیمیایی از جمله مواد جامد کل، pH، اسید‏مالیک  قند‏کل، گلوکز، ساکارز، ترکیبات فنل و فلاونوئیدها، به آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان انتقال یافتند. نتایج نشان داد که برخی شاخص‌های کیفی میوه‌ها در تیمار به‌طور معنی‌دار تغییر یافتند. میزان قند کل در میوه درختان آلوده به نسبت شاهد افزایش معنی‌داری یافت. این امر در مورد ساکارز و گلوکز نیز صادق بود. میزان فنل کل میوه در زمان رسیدن به صورت معنی‌دار و  میزان فلاونوئید‌ها در مقایسه با شاهد روند افزایشی ولی فاقد معنی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها